Перейти до контенту

Підсумки діяльності Надвірнянського ліцею у 2016/2017 навчальному році

Вступ

Основна діяльність ліцею спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується ліцеєм тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил ліцейного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.

У вересні 2017 року ліцей розпочинає свій 25 навчальний рік.

Управління закладом У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей ліцеїстів, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада ліцею, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік Збереження контингенту

На початок 2016/2017 року у ліцеї навчалися 243 учні.

Укомплектовано 8 класів ( 8-10 кл.), середня наповнюваність класів – 30 учнів.

 

Організація профільного начання Одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу ліцею є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання.

Організовано поглиблене вивчення математики, профільне навчання з фізики.

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників У 2017 році з ліцею було випущено 57 одинадцятикласників, переведено 61 учнень до 10-го класу.

У 2016/2017навчальному році свідоцтва з відзнакою отримали 6 учнів 9-х класів. Усі вони продовжують навчання у нашому закладі.

У 2017 році випущено 57 учнів  11-го класу, які продовжують навчатися (100%) у ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитац ії

Кадрове забезпечення У 2016/2017 навчальному році освітній процес у ліцеї забезпечували 36 педагогів.

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

·      Вища – 26

·      Перша – 1

·      Друга – 6

·      Спеціаліст - 3

·      Учитель-методист – 2

·      Старший учитель – 22.

Атестація педпрацівни-ків Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих учителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.

За результатами атестації:

·      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1;

·      присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1;

·      підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3;

·      підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» - 2.

Підвищення кваліфікації Педагогічний колектив ліцею постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, 5 учителів, які у 2016/2017 навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Методична робота з педагогічними кадрами

 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  ліцею працював над таким методичим питанням: «Розвиток творчого потенціалу вчителя, підвищення фахової майстерності шляхом впровадження різних форм і методів роботи».

Основним змістом методичної роботи було:  оволодіння методологічними і теоретичними основами відповідної базової дисципліни, сучасними досягненнями педагогіки та психології, методики викладання навчальних предметів;  систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій з питань змісту, форм і методів проведення  уроку, факультативних  занять, позакласної роботи.

У ліцеї використовувалися такі форми роботи з педагогічними кадрами:

загальноліцейські: робота педагогічної ради, науково-методичної ради;  психолого-педагогічні тренінги; методичні виставки; круглий стіл, захист моделі сучасного уроку, презентація проектів; групові: робота  ліцейських методоб’єднань; творчі групи вчителів;  школа педагогічної майстерності;

індивідуальні:  самоосвіта вчителів; індивідуальні консультації; консультативне забезпечення керівників  методоб’єднань, класних керівників, практичного психолога; робота над відповідною  науково-педагогічною темою; курсова  перепідготовка та атестація.

Керівництво науково-методичною роботою здійснювала науково-методична рада ліцею, яка забезпечувала оптимальний зміст, форми і методи роботи, що в свою чергу служили оптимізації навчально-виховного процесу  в цілому; росту та розвитку творчої активності і майстерності педагогів ліцею. На засіданнях НМР розглядались питання: аналіз роботи колективу за минулий навчальний рік, завдання та затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік; удосконалення структури роботи з обдарованими дітьми; про моніторинг оновлення предметної підготовки та підвищення науково-методичної майстерності вчителів ліцею; стан самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи  ліцейської методичної роботи.

Структура методичної роботи:

 п/п

Назва форми методичної роботи Питання, над якими працює форма методичної роботи К-ть учасників Керівник
1 2 3 4 5
1 Науково-методична рада ліцею «Підвищення якості і ефективності науково-методичної роботи, спрямованої на пошук і розвиток обдарованості дітей». 13 Ревтюк А.О.

директор

 

2 МО вчителів математики  та інформатики «Формування ціннісних компетентностей ліцеїстів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмислення практичної діяльності засобами предметів математичного циклу» 9 ІвановськийІ,Б,

учитель

математики

3 МО учителів природничих наук «Формування  та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості» 7 Романчук П,Д,

учитель фізики

 

4 МО вчителів іноземних мов «Шляхи оптимізації навчально-методичного забезпечення змісту предмета» 4 Ружило І.Д.

учитель англ.

мови

5 МО суспільно-гуманітарних дисциплін «Пошук і застосування методів формування інтелекту школярів засобами рідного слова » 6 Петрик Н.М.

учитель укр.мови та літератури

6 Пошуково-дослідницьке товариство учителів і учнів «Олімп» «Пошуково-дослідницька діяльність як засіб розвитку пізнавальної активності ліцеїста»

 

10 учителів,

учні

Літвінас З.В.

заступник директора

 

7

Творча майстерня   «Інновація» «Використання ІКТ у НВМ» 4 Качала Л.В.

учитель історії

8 Школа керівників методичних об’єднань

 

«Підвищення дієвості методичної роботи» 5 Літвінас З.В.

заступник директора

9

 

 

10

Літературна студія «Натхнення»

 

МО класних керівників

 

 

«Розвиток творчого потенціалу дитини »

 

«Формування високоосвіченої духовно-моральної конкурентноспроможної особистості, громадянина України, громадянина України здатного до соціалізації в суспільстві, успішного творця свого життя »

5

 

 

9

Кузьмиченко Г,О.

учитель укр..мови і літ.

 

Комарянська Н.В.

ЗДВР

Методичними об’єднаннями проведено аналіз навчальних досягнень учнів з предмета, підготовку їх  до олімпіад, конкурсів, ДПА, ЗНО, індивідуальної роботи з обдарованими учнями. На засіданнях МО проводили : обговорення проектів державних стандартів загальної середньої освіти;  вивчення структури профільного навчання з фізики і математики; практичні заняття :  а) планування, б) аналіз (самоаналіз) уроків, в) розв’язування конкурсних задач, написання курсових та науково-дослідницьких робіт;  виступи вчителів з досвіду роботи;  заслуховування інформації педагогів про виконання докурсових та післякурсових завдань; розгляд питань організації позакласної роботи з учнями;   аналіз відкритих уроків. На засіданнях МО обговорювалися питання: підготовка учнів до обласних олімпіад і турнірів, організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми; місце інтегрованого уроку у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та ін.

У 2016-2017 н.р.  проведено ряд заходів  позакласної роботи з предметів:

Г. Кузьмиченко, літературно-музична композиція «Тепло родинного вогнища»;

Л.Качала, брейн-ринг «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій»; М.Юрчило, науково-практична конференція «Письменники «розстріляного» відродження»; Н.Петрик, «Згадуємо, пам’ятаємо, не забуваємо» (до голодомору 1932-1933 р.р.); П.Романчук, конференція  «Фізика навколо нас»; І.Гаврильчук, круглий стіл «Різдво у різних країнах світу»; Ю. Сапотюк, пізнавальна гра-конкурс «Еврика »; І.Матусевич, «Хімічний калейдоскоп»; М.Скрипник, інтелектуальна гра «Шляхами історії»; Н.Білоус, літературний клуб «Англійські і американські письменники». Проведені предметні тижні – тиждень іноземних мов, тиждень історії і права, тиждень української мови і літератури, декада математики.

Інноваційна робота Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Протягом останніх років ліцей ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом ліцею опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій. Ліцей впроваджує модель закладу сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб'єктів освітнього процесу культури здоров'я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують.

Робота з обдаровани-ми дітьми З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом ліцею у 2016/2017навчальному році були здійснені такі заходи:

  • поновлений ліцейний інформаційний банк даних про обдарованих учнів;
  • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
  • проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • організована робота з підготовки та участі учнів ліцею в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • проведена робота з підготовки та участі учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН;
  • організована робота з підготовки та участі учнів ліцею у районному, та Всеукраїському етапах предметних турнірів;
  • організовані та проведені ліцейні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
  • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
  • забезпечене інформування про всі досягнення учнів ліцею.

Робота колективу ліцею, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу під час організації і проведення всіх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють систематично й активно.

Таблиця результативності участі учнів в олімпіадах

2016-2017 н.р.

Районні Обласні Всеукраїнські
Кількість учасників Кількість призерів Кількість учасників Кількість призерів Кількість учасників Кількість призерів
121 99 50 37 5 5

У ліцеї працює наукове товариство учнів «Олімп», яке є структурним підрозділом Івано-Франківського територіального відділення МАН України.  Кожного року проходить публічний захист курсових робіт учнів третіх курсів. У 2016 - 2017 н. р. учні ліцею брали участь у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи у таких секціях: математика, прикладна математика, математичне моделювання; хімія, історичне краєзнавство, мікроекономіка та макроекономіка, фінанси, грошовий обіг і кредит, кліматологія та метеорологія , економічна теорія та історія економічної думки,  безпека інформаційних та телекомунікаційних систем, теоретична фізика, експериментальна фізика (наукові керівники М.Ілько, О.Ковальчук, Л.Качала, І.Дмитрук, І.Івановський, М.Юрчило, П.Романчук, Г.Зима )

Результати роботи Наукового товариства учнів  ліцею                 у 2016 - 2017  н.р.:

Конкурси МАН
Обласні Всеукраїнські
Кількість учасників Кількість призерів Кількість учасників Кількість призерів
17 12 4 -

Учні ліцею - переможці   конкурсів (турнірів) обласного рівня:

- обласного турніру юних математиків;

- обласного турніру юних географів;

- обласного турніру юних програмістів;

- XХ Зльоту обдарованої учнівської молоді Гуцульщини;

- конкурсу Юніор – Бізнес – 3.

За результатами конкурсу середній бал учнів ліцею вищий за середній бал конкурсу  України за всіма рівнями.

Учні ліцею - переможці   конкурсів (турнірів) районного рівня:

- ІІ етап Всеукраїнського турніру юних програмістів;

 - ІІ етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка;

 -  ІІ етап XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

У ліцеї діє система морального та матеріального заохочення для учнів за підсумками навчання та участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах тощо. З метою створення додаткових умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді  проводилося відстеження досягнень учнів упродовж навчального року. Беручи до уваги пропозиції Ради ліцею та рішення комісії на святі «Ліцейський Олімп» визнано переможцями у номінаціях таких учнів:

«Гордість ліцею» - Паньків Олександр,

«Учень року» - Смеречук Адам, Грицюк Володимир,

«Науковець року» - Петруняк Дмитро, Іванішак Назарій,

«Творча особистість року» - Глинчак Тетяна,

«Випускник року» - Ковтко Юрій, Питлюк Діана,

«Активіст року» - Шпинта Надія,

«Ерудит року» - Штогрин Станіслав.

Переможці і призери Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів  нагороджені  подарунками. Їхнім батькам на святі вручено листівки-подяки за виховання своїх дітей.

Виховна робота Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями обласної Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (розпорядження ХОДА від 03.11.1999 № 905) заклади освіти спрямовували свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу  у розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги тощо. Також упродовж 2016/2017 навчального року учні ліцею взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів.

Учні ліцею брали участь у:

- акції милосердя «Вахта пам‘яті», «Допоможи ближньому», «Свічка пам‘яті» (діти – ветеранам війни, діти – «дітям війни», діти – вчителям-ветеранам війни), «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

- конкурсі малюнків на асфальті

2. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення - життя» тощо;

- виховні години «Конституція – основний закон», «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», «Ти – творець власної духовної краси»;

- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і

діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;

-   диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».

З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, упродовж   2016/2017 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

−     бесіди на тему: “Добро починається з тебе”;

−     усний журнал на тему: “Звичаї і культура народів світу”;

−     дискусія на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”;

−     тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”

−     виставка літератури в бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.

3. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

Упродовж 2016/2017 навчального року у ліцеї були сплановані та проведені відповідні заходи:

- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;

- акція «Чиста Україна – Чиста Земля»;

-  виставки плакатів та малюнків „Чорнобиль не має минулого часу;

- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»;

- виставка «SOS вернісаж, або друге життя сміття».

Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій міста.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів ліцею спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

У навчальному закладі було проведено:

- свято Першого дзвоника;

- свято Останнього дзвоника;

- свято до Дня вчителя;

- новорічні свята;

- Андріївські вечорниці;

- виставка поробок «Пасхальні візерунки»;

- культпоходи до кінотеатру; екскурсії до музеїв, виставкових галерей.

5. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).

У навчальному закладі було проведено:

- тематичні години спілкування, тренінги, виставки творчих робіт;

- рейди – огляди стану зберігання підручників та акція «Живи книга!»

- екологічні десанти «Зробимо наш район, ліцей, двір та мікрорайон чистими».

6. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальноліцейних та класних батьківських зборах.

Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування.

Упродовж 2016/2017  навчального року члени учнівського самоврядування провели та взяли участь у багатьох заходах:

-       День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;

-       Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок тощо;

-       Святкова скринька до Дня Святого Валентина.

Упродовж навчального року у ліцеї проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках.

Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за чергуванням учнів, проведенням санітарних днів.

 

Робота з реалізації мовного законодав-ства Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.

У Надвірнянському ліцеї навчання відбувається  українською мовою.

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

Упродовж навчального року учні ліцею брали участь у змаганнях різного рівня:

-        районні змагання з баскетболу;

-        районні змагання з волейболу.

Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово–патріотичного виховання Викладання предмета ― Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році були організовані відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  листів Міністерства освіти і науки України  від 19.08.2014 № 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 26.06.2015  №  1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657.

Предмет Захист Вітчизни у 2016/2017 навчальному році викладався         у 10-х та 11-х класах за навчальною програмою ― Захист Вітчизни (авт. Мелецький В.М., Бахтін А.М., Добровольський В.В. та інші, видавництво «Ранок» - 2010, Харків), в обсязі 1,5 години на тиждень.

Рівень опанування змістом предмета складає:

- високий рівень - 57 учнів (100%).

-    У квітні 2017 року було проведено І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», за результатами якої команда учнів нашого ліцею посіла призове ІІІ місце.

Безпека життєдіяльно-сті та запобігання усім видам дитячого травматизму Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж  2016/2017 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах».

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму, а саме: «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями у 2016/2017 навчальному році», «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму у 2016/2017 навчальному році», «Про посилення заходів з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та призначення чергування у 2016/2017 навчальному році», «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних, Різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2016/2017 навчального року», «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у I семестрі 2016/2017 навчального року», «Про  стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробнчої санітарії під час навчально-виховного процесу в І семестрі 2016/2017 навчального року», «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час весняних канікул 2016/2017 навчального року», «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів та вихованців школи під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації та канікул у літній період 2017 року»,  «Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи упродовж 2016/2017 навчального року»

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в ліцеї у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації ліцею.

У класних журналах 8-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Упродовж 2016/2017 навчального року нещасних випадків з учнями школи не сталося.

Педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Охорона здоровя Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснюється медичними працівниками МикитюкО.Я.

Адміністрація та працівники ліцею забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

У ліцеї проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

-    дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

-    проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

-    забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне – падає на робочі місця ліворуч, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

-    відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

-    обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

-    старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінюються на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

-    не допускається перебування у групах хворих дітей;

-    забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

-    проводиться щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;

-    приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

-    організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в ліцеї є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в
підготовчій та спеціальній групах; - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання; - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; - санітарно-просвітницька робота.За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Цивільний захист та охорона праці Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2016/2017 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2016-2017 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів ліцею проводилася під час вивчення предмета ― Захист Вітчизни (відповідно до розділів ―Основи цивільного захисту та ― Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у ліцеї Дня цивільного захисту.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

·  дітей, позбавлених батьківського піклування –1

·  дітей з багатодітних родин – 47

·  дітей з малозабезпечених родин – 2

·  дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

·  діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків – 0

· дітей-інвалідів – 1

· діти напівсироти - 7

Співпраця з батьками З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- організація правової та правоосвітньої роботи;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

- літнє оздоровлення;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в ліцеї приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховного процесу У   2016/2017  навчальному році робота шкільної  бібліотеки  була організована відповідно до нормативно-правових  документів: Конституції України, Закон України « Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України « Про загальну середню освіту»,  Положення « Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

Упродовж навчального року завідуюча бібліотекою Куцах Н.В. постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.

Кількість читачів у бібліотеці становить  243 учні та 36 учителів.

Кількість бібліотечного фонду становить: підручників - 16077 примірників; художньої літератури – 22367 примірників.

Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: бесіди з учнями щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: проведено акцію «Живи, книго!» про збереження підручників та підбито підсумки. Оголошено учнів що найкраще зберігають підручники; тематичні виставки літератури; огляди періодичних видань;  нових надходжень; бібліотечні уроки; Місячник дитячої книги; оформлено тематичні полиці: «Україна – єдина країна», «Заглянемо у сиву давнину», «Слава словянському слову», «Дивовижна Україна», «Мова рідна – рідне слово», «Думи мої, думи…», «О, мова моя, душа голосна України», «Я – українець, громадянин, патріот», «Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде», «Нихто не забутий, ніщо не забуто», «Шлях до професії»,  подавалась інформація у куточку  «Готуємось до ЗНО» тощо.

Таким чином, робота ліцейної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Психологіч-ний супровід навчально-виховного процесу Психологічний супровід ведеться відповідно Закону України «Про освіту», нової редакції  «Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009  N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за N 687/16703., «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»,  етичного кодексу психолога, чинного законодавства.

Провідним напрямком роботи практичного психолога була діагностична робота з учнями ліцею.

Упродовж навчального року практичний психолог виступала на батьківських зборах класів.

За планом роботи, а також за запитом вчителів, психолог відвідувала уроки та позаурочні виховні заходи  з метою налагодження стосунків між учнем, між учнями та вчителями, поглиблення індивідуальної роботи з учнями, що мають проблеми в навчанні, спілкуванні та поведінці. Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги психолога, а саме з учнями пільгових категорій.. За результатами діагностики для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, бесіди, консультації.

Практичний психолог регулярно проводила консультації для учнів, батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, подолання особистісних проблем.

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2017 році. Систематично на дошці оголошень розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ХРЦОЯО.
 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

 

 

 

 

 

 

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2016/2017 навчального року за рахунок батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт коридорів та сходів.

Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

Питання, що були розв’язані

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання, що залишились до подальшого розв’язання

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    освітній процес має тенденцію до розвитку;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;

-    у ліцеї використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    ліцей підтримує свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-    методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишилось питання, розв’язання якого слід продовжити, а саме:

-    покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.