Перейти до контенту

Підсумки діяльності Надвірнянського ліцею за 2018/2019 навчальний рік

Вступ

Основна діяльність ліцею спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується ліцеєм тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил ліцейного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.

Управління закладом

У 2018/2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво підвищення якості та ефективності внутрішньоліцейного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньоліцейного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Парламент ліцею, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі ліцею за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2018/2019 року у ліцеї навчалося 275 учнів. Укомплектовано 9 класів, середня наповнюваність класів – 30 учнів. Школа ІІ ступеня - 4 класи, школа ІІІ ступеня – 5 класів.

Організація профільного начання

Одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу ліцею є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ВНЗ; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

У ліцеї 8 класів фізико–математичного профілю та один клас суспільно-гуманітарного профілю.

З метою профілізації навчання  одним із напрямків роботи закладу є співпраця з вищими навчальними закладами:

 • профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ у класах);
 • допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчальних закладу.

Науково-практична конференція для учнів, студентів та вчителів "Громаді - ініціатива молодих" в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Участь в роботі заходу взяли і учні ліцею.

Науково-практична конференція складалась із теоретичної та практичної частини. Учасники конференції отримали цікаву і практичну інформації від представників влади, вищих навчальних закладів, інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, успішних приватних підприємців.

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників

У 2019 році з ліцею було випущено 58 одинадцятикласників, переведено 64 учнів до 10-го класу.

Динаміка випуску учнів школи за п’ять останніх років має наступний вигляд:

Категорія випускників 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Учні 11-х класів    57      60 58

У 2018/2019 навчальному році свідоцтва з відзнакою отримали       учнів. Усі вони продовжують навчання у нашому закладі. Похвальними листами нагороджено    ліцеїстів.

У 2019 році випущено 58 учнів  11-го класу, з них продовжують навчатися 58 учнів (100%).

Кадрове забезпечення

У 2018/2019 навчальному році освітній процес у ліцеї забезпечували 33 педагогів.

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

 • Вища – 26
 • Перша – 4
 • Друга – 2
 • Спеціаліст - 1
 • Учитель-методист – 3
 • Старший учитель – 19.
 • Кандидат наук - 2

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.

В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи.

За результатами атестації:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1;
 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 6;
 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» - 5.
 • присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 1.

Підвищення кваліфікації

Педагогічний колектив ліцею постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2018/2019 навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

 • курси підвищення кваліфікації на базі Івано–Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти - 6 учителів;

Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки , її пройшли.

Методична робота з педагогічними кадрами

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- самоосвіта та атестація педагогів.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив  ліцею працював над реалізацією методичної теми «Підвищення якості й ефективності науково-методичної роботи, спрямованої на пошук і розвиток обдарованості дітей».

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Педагогічні працівники показали високий професіоналізм та фахову підготовку.

У ліцеї успішно працювала методична рада (голова МР – Ревтюк А.О.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, викладання факультативів, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми ліцею.

Упродовж 2018/2019 навчального року було організовано роботу таких методичних об’єднань:

 • математики та інформатики. Проблемне питання: «Формування ціннісних компетентностей ліцеїстів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності засобами предметів математичного циклу»
  керівник Івановський І.Б.
 • природничих наук. Проблемне питання: «Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості »
  керівник Романчук П.Д.
 • суспільно-гуманітарних дисциплін. Проблемне питання: «Пошук і застосування методів інтелекту школярів засобами рідного слова »
  керівник Кузьмиченко Г.О.
 • іноземних мов. Проблемне питання: «Шляхи оптиматизації навчально-методичного забезпечення змісту предмету»
  керівник Ружило І.Д.
 • методичне об’єднання класних керівників. Проблемне питання: «Створення комфортних умов для виховання свідомих громадян України, для творчої самореалізації, самовизначення та саморозвитку особистості, забезпечення психологічного, фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності»
  керівник Комарянська Н.В.

У ліцеї працює наукове товариство учнів «Олімп», яке є структурним підрозділом Івано-Франківського територіального відділення МАН України.  Кожного року проходить публічний захист курсових робіт учнів третіх курсів. У 2018 – 2019 н. р. учні ліцею брали участь у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи у таких секціях: математика, прикладна математика, історичне краєзнавство,теологія, релігієзнавство та історія релігії, мікроекономіка та макроекономіка, фінанси, грошовий обіг і кредит, кліматологія та метеорологія, економічна теорія та історія економічної думки, мультимедійні системи, навчальні та ігрові прграми, теоретична фізика, експериментальна фізика, журналістика (наукові керівники О.Ковальчук, Л.Качала, І.Івановський, Бакай О.П., Тороус Н.В., Кузьмиченко Г.О.)

У 2018-2019 н.р.  проведено ряд заходів  позакласної роботи з предметів:

Г. Кузьмиченко, літературна вікторина «Я люблю Україну»; М.Юрчило, літературна вікторина «І.П.Котляревський – знавець історії, побуту, звичаїв, традицій»; Н.Петрик, «Титан духу і думки. Іван Франко – учений, письменник, громадський діяч»; П.Романчук, година цікавих дослідів  «Фізика навколо нас»; І.Гаврильчук, круглий стіл «Різдво у різних країнах світу»; Ю. Сапотюк,  пізнавальна гра «У світі живого»;

І.Матусевич, «Хімічний калейдоскоп»; Н.Древаль, сторінка історії математики «Володар чисел»; Н.Білоус, презентація  «Extreme Sports»; М.Попович, Рейн-ринг «Найвідоміші закохані»; декада математики  та ін.

На базі ліцею відбулися:

 • обласний семінар-практикум з математики та фізики для слухачів курсів Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  У ході семінару було проведено відкриті уроки:
  1. Застосування властивостей функцій та їх графіків до розв’язання рівнянь.
  Степ’як Т.Ю., учитель вищої категорії, старший учитель
  2. Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач.
  Зима Г.Р.,учитель вищої категорії, старший учитель
  3. Побудова перерізів многогранників.
  Тороус Н.В.,учитель першої категорії.
  4. Властивості кореня n-го степеня.
  Літвінас З.В.учитель вищої категорії, учитель-методист
  5. Фізика і Голлівуд.
  Бакай О.П. учитель вищої категорії, старший учитель
  6. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовин. Розв’язування задач.
  Ілько М.М.,учитель вищої категорії, учитель-методист
  7. Майстер-клас «Фізика навколо нас».
  Романчук П.Д. учитель вищої категорії, старший учитель
  Під час проведення уроків були показані різноманітні види роботи з використанням мультимедіа – технологій.
  Глибина, ґрунтовність високий методичний рівень учителів, професійна компетентність – характеристики, які забезпечили успіх уроків.

 •  засідання творчої групи учителів історії району з проблеми “Використання  краєзнавчих  матеріалів  на  уроках   історії”;
 • семінар учителів фізичної культури з питання “ Робота шкіл району з  використанням  модулів  на  уроках  фізичної  культури”.

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Педагогічні працівники ліцею та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ліцею, виконують норми Положення про академічну доброчесність, затвердженого педагогічною радою.

Педагогічний колектив керується у своїй діяльності розробленими правилами  професійної діяльності педагога, що працює в школі без агресії. Зокрема, на засіданні педагогічної ради розглядалося питання про формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу в Новій українській школі.

Протягом останніх років ліцей ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження.

Колективом ліцею опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах МО та на рівні  всього ліцею. У ліцеї впроваджуються здоров’язберігаючі технології під час освітнього процесу та в позаурочний час. Педагоги закладу формують і розвивають у всіх суб'єктів освітнього процесу культуру здоров'я як цілісну категорію, необхідні знання, вміння і навички здорового способу життя; сприяють підвищенню рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створенню у навчальному закладі умов, що її формують.

У навчальному закладі проводяться:

 • змагання «Козацькі розваги»;
 • виховні години, вікторини, уроки-подорожі тощо;
 • бібліотечні уроки;
 • різноманітні спортивні змагання;
 • медико-педагогічний контроль.

Команди учнів ліцею беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях різних рівнів.

Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом ліцею у 2018/2019 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений ліцейний інформаційний банк даних про обдарованих учнів ліцею;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів ліцею в І, ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • проведена робота з підготовки та участі учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;
 • організована робота з підготовки та участі учнів ліцею у районному, обласному та всеукраїському етапах предметних турнірів;
 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів ліцею;
 • визначені номінації з числа обдарованих учнів ліцею на ліцейське свято «Олімп»

Робота колективу ліцею, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу МО під час організації і проведення всіх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють систематично й активно.

Результати участі ліцеїстів  (2018 – 2019 н.р.) у

ІІ, ІІІ та ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та турнірів, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з українознавства, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», конкурсу творчих робіт і малюнка «Україна, в якій я хочу жити», ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Прізвище, ім’я, по-батькові учня ІІ етап олімпіад ІІІ етап олімпіад ІVетап олімпіад

МАН

ІІ етап ІІІ етап
1

 

 

Грицюк Володимир
Васильович,11 кл.
1м. мат.

1м.фіз.

1м. інф.

1м.хімія

1м.астр

2м.екон.

1м.фізика 1м. астр.

1м. екон.

2м. інформ

3м.матем.

3м. хімія

3м.фізик.

3м.астр.

1м. теор.фізика

 

 

2м. теор.фізика

 

 

3м.обл.турнір юних математиків, 3м. ос.першість обл. турніру юних матем., диплом Всеукр.турніру юних матем.(м.Херсон), грамота за усп.виступ в ос.перш. Всеукр.турніру.
2

 

Смеречук Адам Миколайович,

11 кл.

1м.ІКТ

1м.екон.

2м. мат.

2м.фіз.

2м. інф.

2м.хімія

2м.астр

1м.фізика 2м. астр.

2м. екон.

3м. інформ

3м.матем.

 

2м.астр. 2м. мікроекономіка та макроекономіка  

2м. екон. теорія та іст. екон. думки

 

3м.обл.турнір юних математиків, диплом Всеукр.турніру юних матем.(м.Херсон), 1м. матем.олімп. Всеукр.турніру
3.

 

Штогрин Станіслав Андрійович,

11 кл

1м.істор.

1м.геогр.

2м.екон.

3м.право

1м. к.уч.тв.

2м. геогр.

2м. історія

3м. екон.

 

2м.екон. 2м. іст.краєзн.

 

2м.обл.турнір юних географів, 2м. Всеукр.турніру юних економістів(м.Луцьк),  диплом Всеукр.інтернет-олімпіади з економіки
4. Гуменюк Надія Миколаївна, 9 кл. 1м.істор.

1м.право

2м.геогр.

2м.укр.м

2м.екон.

3м.біолог

3м. геогр.

3м. історія

3м. право

  2м. геологія, геохімія та мінералогія
2м.обл.турнір юних географів, 2м. Всеукр.турніру юних економістів(м.Луцьк)
5.

 

Басараб Олег Андрійович,

9 кл.

2м. мат.

2м.фіз.

2м.ІКТ

3м. інф.

2м.фізика

3м.матем.

3м. інформ

 

 
6. Депутат Денис Богданович,

10 кл.

1м.геогр.

1м.екон.

2м. мат.

3м.фіз.

3м.фізика

3м. геогр.

3м. екон.

 
2м.обл.турнір юних географів, 3м. Всеукр.інтернет-олімпіади з економіки
7.

 

Савчук Сергій Сергійович,

9 кл.

1м.фіз.

1м.біолог

1м.Яцик

2м.істор.

2м.геогр.

2м.право

2м.укр.м

2м.Шевч.

3м.фізика

3м. історія

 

3м. фінанси, грошовий обіг і кредит
2м.обл.турнір юних географів,  диплом Всеукр.інтернет-олімпіади з економіки
8. Тороус Юлія Сергіївна,

10 кл.

1м. мат.

2м. інф.

3м.астр

3м.екон.

2м. астр.

3м.матем.

1м. пр.матем. Диплом прикладна матем.
диплом Всеукр.турніру юних матем.(м.Херсон)
9. Лавринович Анна Іванівна, 10 кл. 2м.франц

2м.геогр.

3м.екон.

3м.фр.м. 3м. кліматологія
2м.обл.турнір юних географів, 2м. Всеукр.турніру юних економістів(м.Луцьк),   диплом Всеукр.інтернет-олімпіади з економіки
10. Юркевич Вікторія Андріївна, 10 кл. 2м.істор.

2м.англ.

2м.геогр.

2м.екон.

3м.право

2м. к.уч.тв.

3м. екон.  
2м.обл.турнір юних географів, 2м. Всеукр.турніру юних економістів(м.Луцьк), диплом Всеукр.інтернет-олімпіади з економіки
11. Шкрум Соломія Миколаївна, 10 1м.право

3м.геогр.

3м.укр.м

3м.астр

3м.екон.

3м. астр.  
12. Хім’як Максим

Миколайович, 11

2м.англ.

2м.геогр.

2м.екон.

3м.ІКТ

3м. екон.

 

 
13. Гавринюк Аліна Богданівна,

9 кл.

1м.укр.м

1м.екон.

1м. Шевч

2м.Яцик

3м. укр. м

 

 
2м.обл.турнір юних географів
14. Риндич  Юлія Василівна, 8 кл. 1м. мат.

2м.істор.

3м.фіз.

3м.матем.  
15. Шкрум Юліан Володимирович, 9 1м. нім.м

1м.англ.

3м.англ.  
16. Грошовий Микола Петрович, 10 кл. 1м.фіз.

3м.астр

3м.фізика  
17. Максим юк Богдана Василівна,11 кл 1м.укр.м

2м.Шевч.

3м. укр. м

 

 
18. Чуревич Софія Ярославівна, 10 кл. 2м.екон.

3м.геогр.

  3м. географія та ланшафтознавст.
2м.обл.турнір юних географів
19.

 

Антонюк Ярина Олегівна, 10 кл. 2м.істор. 3м. історія
20. Куц Соломія Володимирівна, 10 2м. нім.м. 3м. нім. м.

 

21. Городецька Анастасія Ярославівна, 10 кл. 1м.нім.м. 3м. нім.м.

 

22. Міщук Ілона Романівна, 8 кл. 2м.фіз. 3м.фізика
23. Іванків Тарас Миколайович, 8 кл 1м.фіз. 3м.фізика
24. Процик Любомир Миколайович, 9 1м.англ. 3м.англ.
25. Боднар Олег Васильович, 11 кл. 2м. мат.   2м. мульт. сист., навч. та ігр пр.
3м.обл.турнір юних математиків, диплом Всеукр.турніру юних матем.(м.Херсон)
26. Шпинта Христина

Володимирівна, 10

3м.екон.

 

  3м. гідрологія
2м.обл.турнір юних географів, 2м. Всеукр.турніру юних економістів(м.Луцьк)
27. Пилип’юк Антоніна Богданівна, 11 кл.      

3м. математика

3м.обл.турнір юних математиків,
28. Тороус Софія Сергіївна. 8 кл 1м.хімія

3м. мат.

   
29. Гринішак Інна Дмитрівна, 11 2м.біолог

3м. мат.

3м.укр.м

3м.екон.

2м.Шевч.

   
30.

 

 

Середюк Назарій Іванович

10 кл.

1м. інф.

2м.фізик

2.м.астр

 
31.

 

Цапей Оксана Іванівна,  10 кл. 1м.астр

3м.фіз.

 
32

 

Яцюк Василь Володимирович, 9 2м. інф.

 

33.

 

Середюк Вікторія Романівна, 10 кл. 1м.геогр.

2м.істор.

3м.укр.м

 
34. Кепещук Софія Петрівна, 8 кл. 3м.істор.  
35.

 

Мельник Анастасія Дмитрівна, 8 кл. 3м. істор.
36.

 

 

Скородольникова Юлія Володимирівна, 8 к 2м.Шевч.    
37.

 

 

Кінаш Вікторія Михайлівна, 11 кл. 2м.англ.  

 

38.

 

Ерстенюк Максим Ярославович, 8 кл. 2м.англ.  

 

39.

 

Возний Тарас Ігорович, 11 кл 1м.англ.  
40.

 

Мельник Богдан Володимирович, 8  2м.англ.
41.

 

Ватрусенко Олександр Андрійович, 11 кл 1м. к.поезії

3м.геогр.

       
42. Холодецька Юлія Русланівна, 11 кл. 1м.екол.        
43. Глуха Вікторія Андріївна, 10 кл. 1м.англ.

3м.ІКТ

       
44. Купчак Юлія Ігорівна, 10 кл. 2м.англ.        
45. Спасюк Володимир Михайлович, 8 кл. 3м.англ.        
46.

 

Лацко Анастасія Іванівна, 10 кл.. 3м.англ.        
47.

 

Осташук Анна Романівна. 10 кл. 3м.англ.        
48.

 

Шовгенюк Христина Петрівна,  8кл. 1м.геогр.              
49. Бариляк Назар Романович, 8 кл. 3м.геогр.  
50. Струк Аліна Юріївна, 8 кл. 3м.укр.м

3м.біолог

3м.екон.

 

 

51.

 

Котулич Іванна Василівна, 10 кл. 3м.укр.м

 

52. Капац Ілля Сергійович, 9 кл. 2м.біолог

 

53.

 

Баюрчак Михайло Вікторович, 11 кл 3м.екон.

 

54.

 

Андрусяк Віталій Андрійович, 11 кл 3м.екон.

 

       
55.

 

Калин Софія Романівна, 11 кл. 3м.екон.

 

       
56. Лахва Ірина Степанівна, 11 кл. 3м.екон.

 

57. Мушак Юлія, 11 к 3м.обл.турнір юних математиків, диплом Всеукр.турніру юних матем.(м.Херсон)
58. Дунець Тарас, 9 кл. 2м.обл.турнір юних географів

ІІ етап олімпіад – 119 уч.

ІІІ етап олімпіад – 42 уч. :

Математика – 5 уч.                      Економіка – 6 уч.

Фізика – 8 уч.                                Астрономія - 4 уч.

Географія - 3 уч.                           Хімія – 1 уч.

Німецька мова – 2 уч.                  Історія – 4 уч.

Франц. мова - 1уч.                        Право – 1 уч.

Англ.мова – 2 уч.                          Укр. мова – 2 уч.

Інформатика – 3 уч.

ІV етап олімпіад – 4 уч.: 

Фізика – 1 уч.   Астрономія - 2 уч.  Економіка – 1 уч.

 ІІ етап МАН – 11 уч. :

Математика – 1 уч.

Прикладна математика – 1 уч.

Теоретична фізика – 1 уч

Історичне краєзнавство – 1 уч.

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми - 1 уч.

Геологія, геохімія та мінералогія – 1 уч.

Мікроекономіка та макроекономіка – 1 уч.

Гідрологія – 1 уч.

Кліматологія та метеорологія – 1 уч.

Географія та ландшафтознавство – 1 уч.

Фінанси, грошовий обіг та кредит – 1 уч.

 ІІІ етап МАН – 2 уч. (1 дипломант)

Теоретична фізика – 1 уч.

Економічна теорія та історія економічної думки – 1 уч.

Диплом:

Прикладна математика – 1 уч

Конкурси:  ІІ етап :

 П. Яцика – 2 уч., 1 дипломант ІІІ етап

Т.Шевченка – 5 уч. , 1дипломант ІІІ етап

Конкурс поезії – 1 уч., дипломант ІІІ етап

Обласний турнір юних математиків:

Команда «Радикал» - 3 м.

Особиста першість – 3м. Грицюк В.

Обласний турнір юних географів :

Команда «Страгора» - 2 м.

Команда «Гогодзи» - 2 м.

Всеукраїнський турнір юних математиків(м.Херсон):

диплом, грамота за високий результат у фінальних боях,

1м. математична олімпіада – Смеречук А.,

грамота за успішний виступ в особистій першості – Грицюк В.

Всеукраїнський турнір юних економістів(м.Луцьк) – 2м.

 Фінальний етап ХVІІІ Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з економіки :

 3м. – Депутат Д.

Дипломи – 4 уч.

Беручи до уваги пропозиції Ради ліцею та рішення комісії на святі «Ліцейський Олімп» визнано переможцями у номінаціях таких учнів:

«Гордість ліцею» - Грицюк Володимир, Смеречук Адам

«Учень року» - Штогрин Станіслав

«Науковець року» -  Тороус Юлія

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2018/2019 навчальному році була проведена результативна робота  щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Це свідчить про систематичну  роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдарована молодь». Всі методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах, конкурсах тощо.

Виховна робота

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗЗСО — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями обласної Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства заклади освіти спрямовували свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу  у розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня козацтва, Дня Захисника Вітчизни, Дня Збройних сил України. Також упродовж 2018/2019 навчального року учні ліцею взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів. У ліцеї сплановано та проведено уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій у зоні АТО, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт.

Для старшокласників заплановані заходи просвітницького характеру із залученням фахівців даної проблематики, громадських і політичних діячів, семінари (Держава та людина»), круглі столи («Історія української символіки»), лекції-презентації на тему незалежності та соборності України, виставка плакатів («Українці – європейська нація»), ділові ігри («Майбутнє в твоїх руках»), брейн-ринги («Гетьмани України»), відео-уроки з подальшим обговоренням («Шлях до незалежності»), екскурсії (в тому числі віртуальні) до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української революції, відвідання тематичних виставок, конкурси наукових проектів, районних та обласних краєзнавчих презентацій з історії української державності («У боротьбі за незалежність»). Проводилися заходи приурочені 150 річниці Просвіти в Україні, 110 річниці в районі,    спортивно-розважальний конкурс до Дня Збройних сил України («Ми вам довіримо Батьківщину»), урочиста лінійка до Дня Захисника України, тематичні інформування до утворення ЗУНР, виховні години до Дня української писемності і мови, заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, виховні години до Дня проголошення Акту незалежності України, виховні години до Дня Гідності та Свободи, круглий стіл до Дня Соборності України і виставка малюнків”Мій рід, моя Батьківщина – це все моя Україна”, заходи до Дня пам’яті героїв Крут, виховний захід до 5 річниці Революції Гідності”Герої для нас як приклад”,виставка – спомин”Небесна Сотня воїнів Майдану” лінійка до Дня вшанування ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС., військово- спортивні заходи(гра “Джура”)

Учні ліцею брали участь у:

- акції милосердя «Вахта пам‘яті», «Допоможи ближньому», «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

- екскурсії до музеїв та пам‘ятних місць, проведення туристських подорожей;

- конкурси творчих робіт, рефератів, малюнків, плакатів;

- конкурсі малюнків на асфальті «Світ без насильства»;

- день вишиванки.

 1. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

- тематичні виховні години “Булінг: причини, наслідки, допомога”;

- заходи до Міжнародного Дня боротьби проти насилля, бесіда: “Ми – проти насильства”;

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «Державні символиУкраїни», «Підліток і закон»;

- бесіди з лікарем-наркологом про недопустимість вживання алкоголю та наркотичних речовин;

-  диспут «Чи можна змінити свій характер»;

- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і

діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути»; «Як ви розумієте і співвідносите свобода і відповідальність», «Цінність людського життя»;

- розробляються заходи, щодо профілактики дитячих правопорушень, правової та психологічної підтримки дітей і молоді, які потрапили у складні соціальні умови. У ліцеї проводиться тиждень правових знань, щоденно виявляються конкретні причини пропусків занять учнями, оперативно вживаються заходи виховного впливу на учнів, які пропускають заняття без поважних причин.

Удосконалюються форми і методи діяльності Ради профілактики правопорушень. Проводяться обговорення телепередач, статей  на правову тематику, бесіди з профілактики насильства в сім’ях та будь-яких проявів за участю служби у справах дітей та центру соціальних служб

З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, упродовж   2018/2019 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

 • бесіди для учнів “Добро починається з тебе”;
 • години спілкування для учнів на тему: “Вчимося спілкуватись”, “Звичаї і культура народів світу”,“Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”.
 1. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

Упродовж 2018/2019 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:

- заходи до Дня довкілля (конкурс малюнків на екологічні теми, виховні години «Я і довкілля, екологічні проблеми України».

- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;

- акція «Чиста Україна – Чиста Земля»;

Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій району, міста.

 1. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів ліцею спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

У навчальному закладі було проведено:

- свято Першого дзвоника;

- ліцейський олімп;

- свято Останнього дзвоника;

- свято до Дня вчителя;

- Різдвяний вертеп;

 1. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).

У навчальному закладі було проведено:

- тематичні години спілкування, тренінги, виставки творчих робіт;

- рейди – огляди стану зберігання підручників та акція «Живи книга!»;

- виховна година “Книга вчить, як на світі жить” присвячена Всеукраїнському Дню бібліотек

- акція «Посади дерево»

 1. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я ліцеїстів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях МО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування.

Упродовж 2018/2019  навчального року члени члени ліцейського парламенту провели та взяли участь у багатьох заходах:

 • День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;
 • Виставка газет, плакатів, конкурс композицій “Квітковий вернісаж” тощо;

Упродовж навчального року у ліцеї  проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальноліцейних тематичних лінійках.

У 2019/2020 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування в навчальному закладі, спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля ліцеїстів.

Робота з реалізації мовного законодавства

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.

У ліцеї навчання відбувається українською мовою.

Адміністрація ліцею та вчителям української мови та літератури проводяться дієві заходи з популяризації української мови, підвищення її авторитету.

Учні ліцею беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів:

 • Міжнародний конкурсу з української мови ім.П. Яцика;
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури.

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

Упродовж навчального року учні ліцею брали участь у змаганнях різного рівня:

 • районні змагання з баскетболу
 • змагання з футболу;
 • районні змагання з волейболу;
 • районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура».

Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

Здійснюється пропаганда здорового способу життя. З цією метою проводиться

 • міжнародний день боротьби зі СНІДОМ
 • Всесвітній день здоров’я
 • Міжнародний день боротьби з наркоманією

Організовуються проведення циклу виховних годин («Особиста відповідальність за здоров’я»), години спілкування («Права та обов’язки підлітків щодо збереження і зміцнення здоров’я»), бесід, лекцій, зустрічей з лікарями щодо шкідливого впливу на організм ліцеїстів тютюну, наркотиків, алкоголю.

Забезпечується дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у класі, систематичне проведення санітарних годин.

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово–патріотичного виховання

Викладання предмета – Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році були організовані   відповідно до ст. 9 Закону України «Про  військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000    № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770»,  наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014  № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», листа Інституту модернізації змісту освіти від «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України  від 19.08.2014 № 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності», від 17.08.2016  №  1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів  у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657,  діючої Програми  предмета “Захист Вітчизни”.

Упродовж року проводились акції, щодо впорядкування меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів, які полягли за свободу та незалежність Батьківщини. Проводились зустрічі учнівської молоді з учасниками АТО, національно-визвольних рухів. Вечори, літературно-музичні композиції, бесіди, конкурси, уроки мужності з нагоди відзначення Дня Збройних сил України, Дня вшанування жертв війни. Ватра пам’яті , присвячена Дню Захисника України, урочиста лінійка до Дня захисника України, виховний захід до річниці Революції гідності «Герої для нас як приклад». Випуск стінгазети «Горде ім’я українець»

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж  2018/2019 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів Департаменту освіти Івано-Франківської області та відділу освіти Надвірнянського району.

У 2018/2019 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях ради ліцею, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На кожному поверсі ліцею розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в ліцеї у 2017/2018 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації ліцею.

У класних журналах 8-11-х класів згідно методичних рекомендацій Відділу освіти  були відведені окремі сторінки для бесід із правил техніки безпеки.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

У 2018/2019 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Охорона здоров’я

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснює медсестра. Учні ліцею  проходять медичні огляди на базі навчального закладу у відповідному приміщенні, забезпеченому необхідними матеріалами.

У ліцеї здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми.

Адміністрація та працівники ліцею забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

У ліцеї проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

 • дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;
 • проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;
 • забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне – падає на робочі місця ліворуч, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;
 • відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;
 • обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;
 • старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінюються на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;
 • не допускається перебування у групах хворих дітей;
 • забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;
 • проводиться щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;
 • приміщення та території використовуються тільки за призначенням;
 • організована робота щодо профілактики різних видів захворювань.

Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009       № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в ліцеї є: - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в
підготовчій та спеціальній групах; - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання; - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; - санітарно-просвітницька робота.За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Цивільний захист та охорона праці

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту ліцею у 2017/2018 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2018-2019 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів ліцею проводилася під час вивчення курсів – Основи здоров‘я, предмета – Захист Вітчизни (відповідно до розділів ―Основи цивільного захисту та – Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у ліцеї Дня цивільного захисту.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у ліцеї навчалися:

дітей з багатодітних сімей –62

 • дітей з малозабезпечених сімей – 2
 • діти напівсироти – 7
 • діти учасників АТО – 5
 • діти з неповних сімей – 26
 • діти трудових мігрантів – 39.

Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм.

На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

В навчальному закладі успішно працює батьківський комітет, до складу якого входять представники класних батьківських комітетів. 4 рази на рік напередодні класних батьківських зборів батьківський актив обговорює важливі для всіх учасників освітнього  процесу питання, а саме:

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

заходи щодо попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- організація правової та правоосвітньої роботи в ліцеї;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- літнє оздоровлення дітей;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період тощо.

Нагальні питання виносяться на порядок денний загальноліцейних та класних батьківських зборів (Партнерство ради майбутнього» - жовтень, «Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок» - грудень).

Співпраці з батьками в ліцеї приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята "Як виховати дитину здоровою".

Роль ліцейної бібліотеки в організації освітнього процесу

У 2018/2019 навчальному році робота ліцейної бібліотеки була організована відповідно до нормативно-правових документів: Конституції України, Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України « Про загальну середню освіту», Положення « Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

Упродовж навчального року бібліотекар ліцею  постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння бібліотечних форм і методів роботи.

Кількість читачів у бібліотеці становить 275 учнів та 31 учитель.

Кількість бібліотечного фонду становить: підручників – 5717 примірника, художньої літератури – 3273 примирників.

В ході акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», проведеної до Всеукраїнського дня бібліотек у 2017 році, бібліотеці подаровано 11  книг художньої літератури.

Книжковий фонд в цьому році зріс на 12 книжок, 1 книжка було отримано за бюджетні кошти.

Упродовж навчального року у популяризації основ бібліотечно-бібліогафічних знань використовувалися найрізноманітніші методи роботи бібліотеки:

 • бесіди з учнями 8-9-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;
 • лекції;
 • бібліотечні уроки;
 • бібліотечні масові заходи, в тому числі в співпраці з районною дитячою та юнацькою бібліотеками;
 • тематичні виставки літератури;
 • огляди періодичних видань; нових надходжень;
 • оформлено тематичні полиці до святкових дат та урочистих подій: День Знань - «Під синьо-жовтим прапором свободи з’єднаймо весь великий нарід свій» (до 100річчя ЗУНР), до Всеукраїнського Дня бібліотек «Дім мудрості, аптека для душі»,  «У козака життя коротке, а слава вічна» - День Українського козацтва, «Любіть Україну, і пісню, і мову її солов’їну» до Міжнародного Дня рідної мови, «Підліток. Закон. Істина», «22 січня - День Соборності України», «29 січня – день пам’яті Крут», «Геніальна донька українського народу», «Світова велич Кобзаря», «Бувають може й кращі голоси, але такого другого немає» - до дня народження Ліни Костенко; «Дзвони Чорнобиля», «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до 100 річчя від дня народження В.О.Сухомлинського), виставка до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.
 • поповнення тематичних папок до пам’ятних та знаменних дат;
 • впровадження табл.иці УДК.

Таким чином робота бібліотеки ліцею була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої до свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Психологічний супровід освітнього процесу

Психологічний супровід освітнього процесу ліцею здійснювався відповідно таких нормативно-правових документів:

 • Конституція України.
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 • Закон України «Про позашкільну освіту».
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».
 • Етичний кодекс практичного психолога.
 • Загальна декларація прав людини.
 • Конвенція про права дитини.

·         Лист МОНУ від 7.08.2018 № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р. ».

·         Лист МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України».

·         Лист МОНУ від 03.03.2016 №214 «Про затвердження плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

·         Лист МОНУ від 28.03.2014 №1/9 – 179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів».

·         Лист МОНУ від 06.06.2013 №1/9 – 413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби у системі освіти України».

·         Лист МОНУ від 26.07.2012 № 1/9 – 529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

·         Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України».

 • Наказ МОНУ від 08.06.2018 р.№609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

В 2018-2019 навчальному році психологічна служба зосереджувала роботу на таких напрямках роботи :

 • Психологічний супровід процесу пристосування першокурсників до нових умов навчання.
 • Психолого-педагогічна підтримка учнів, які мають ознаки дезадаптації     (труднощі в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади).
 • Профілактика адиктивної поведінки (алкоголізму, наркоманії, СНІДу).
 • Психологічний супровід обдарованих дітей.
 • Профілактика насилля в учнівських колективах.
 • Психологічний супровід дітей «групи ризику».
 • Профілактика суїцидальної поведінки учнівської молоді.
 • Підвищення психологічної культури учнів, батьків, педагогів.
 • Оптимізація навчально-виховного процесу.

Проблемне питання над яким працювала психолог у 2018-2019 навчальному році «Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки».

Серед основних заходів, що були проведені можна назвати:

 • Щорічна міжнародна акція «16 днів проти насильства».
 • Акція «Наше майбутнє без шкідливих звичок».
 • Заходи до Міжнародного дня толерантності.
 • Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом.
 • Заходи щодо Всесвітнього дня захисту прав людини.
 • Заходи щодо протидії торгівлі людьми.
 • Заходи до Всесвітнього дня здоров'я.

Крім того було налагоджено співпрацю з громадською організацією “Я вибираю життя”, Надвірнянською ЦРЛ, Надвірнянським РЦЗ та організовані зустрічі з учнями.

Особлива увага приділялася також супроводу процесу пристосування першокурсників до нових умов навчання. Здійснено психологічне спостереження за емоційним станом  учнів та поведінкою на уроках, проведено ряд методик на виявлення особливостей адаптації учнів в навчальному закладі, адаптаційні тренінги,  розвиткові заняття з учнями, що мають труднощі в навчанні і поведінці. Надано консультативну допомогу класним керівникам за результатами психологічних досліджень та рекомендації щодо покращення взаємин у класному колективі, рекомендації для підтримки навчальної дисципліни.

Проводилась просвітницька робота з педколективом. Практичний психолог Сорочинська Т.М. виступила з доповідями на педрадах: «Особливості пристосування першокурсників до нових умов навчання», «Вчитель очима учнів», «Булінг та його прояви в освітньому середовищі» «Про результати роботи психологічної служби школи в 2018/2019 навчальному році». Виступила також на засіданні методоб’єднань класних керівників: «Кроки припинення насилля в класі».

Важливі аспекти навчання та виховання учнів висвітлювалися також на батьківських зборах: “Психолого-педагогічні особливості процесу пристосування першокурсників до нових умов навчання”, “Профілактика інтернет – залежності в підлітків”.

На запит адміністрації проводився психологічний аналіз уроків. Надавались рекомендації вчителям по оптимізації навчально-виховної діяльності.

За планом роботи проводились «години психолога», а також за запитом вчителів психолог відвідувала уроки та позаурочні виховні заходи. Також проводилась  індивідуальна робота з учнями, що мають проблеми в навчанні, спілкуванні та поведінці. Надавалась необхідна допомога та рекомендації, пропонувалась психолого-педагогічна література.

Практичний психолог регулярно проводила консультації для учнів, батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, подолання особистісних проблем. Найбільш важливими для батьків були теми стосунків з дітьми в сім’ї, особливості розумового та психофізичного розвитку, спілкування з однолітками. Найбільш важливими темами для вчителів були особливості розвитку та спілкування  з «важкими» учнями, створення розвивального середовища на уроці, психологічний клімат в класі.

Результати навчальної діяльності учнів ліцею

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 8-х, 10-х класів;

- випущено з ліцею ІІІ ступеня – 60 учнів;

-  медалі :

Золота медаль:

Срібна медаль:

- отримали свідоцтва з відзнакою –       учнів 9-х класів. 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників ліцею

Рік Золота медаль Срібна  медаль
2016/2017 3 3
2017/2018 5 5
2018/2019
2019/2020
2020/2021

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, проводяться річні контрольні роботи за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю стану викладання навчальних предметів на 2017-2022 рр., річного плану роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики, фізики та української мови, успішного засвоєння учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 8-11-х класах.

Тексти контрольних робіт добирались з ліцейної бази завдань відповідно до вимог навчальної програми.

Результати моніторингових контрольних робіт з математики такі:

Курс Учитель Писали роботу Рівень навчальних досягнень
Початвовий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
I-А1 Древаль Н.М. 15 2 13,3 5 33,3 5 33,3 3 20
I-А2 Івановський І.Б. 14 3 21,45 6 42,84 4 28,57 1 7,14
I-Б1 Івановський І.Б. 15 1 6,6 1 6,6 11 73,5 2 13,3
I-Б2 Древаль Н.М. 14 1 7,1 10 71,4 3 21,4 - -
IІ-А1 Скрипник М.В. 16 1 6,25 1 6,25 9 56,25 5 31,25
ІІ-А2 Зима Г.Р. 16 3 19 4 25 5 31 4 25
ІІ- Б1 Зима Г.Р. 13 - - 4 31 5 38 4 31
ІІ- Б2 Скрипник М.В. 15 1 6,7 6 40 6 40 2 13,3
ІІI-А Заліська Н.П.

Тороус Н.В.

30 1 3 11 37 14 47 4 13
ІIІ-Б Літвінас З.В.

Заліська Н.П.

26 4 15,4 11 42,3 5 19,2 6 23
ІV-А1 Івановський І.Б. 14 1 7,14 4 28,57 6 42,86 3 21,43
ІV-А2 Степ’як Т.Ю. 13 - - 5 38 5 38 3 24
ІV-Б1 Степ’як Т.Ю. 13 - - 2 15 6 46 5 36
ІV-Б2 Зима Г.Р. 13 - - 8 62 5 38 - -

Аналіз проведених контрольних робіт з математики свідчить про те, що всі вчителі - предметники добре володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, велика увага приділялася розвиткові логічного мислення учнів, засвоєнню алгоритмів виконання творчих завдань.

Тексти контрольних робіт відповідали вимогам навчальних програм для учнів даних курсів.

Учні  показали вміння будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, виконувати дії з раціональними дробами, степенями, читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх властивості, розв’язувати рівняння, нерівності, системи, текстові задачі, знаходити інтеграли, оцінювати результати розв’язання практичних задач.

Разом з тим, залишається проблема низької успішності. Про це свідчать показники низького рівня навчальних досягнень окремих учнів. Є учні які допускають помилки при обчисленнях, при спрощенні виразів із степенями, не знають формул, не враховують область визначення при побудові графіків функцій та не вміють розв’язувати текстові задачі.

Серед причин низької успішності:

 • збільшення обсягу навчального матеріалу;
 • недостатня вмотивованості учнів щодо отримання математичних знань, їхня інтелектуальна пасивність;
 • недостатній зв’язок між процесом набуття теоретичних знань і формуванням практичних умінь і навичок;
 • відсутність в учнів умінь та навичок самостійної розумової праці, невміння систематизувати отриману інформацію та співвідносити її з програмами в знаннях основ наук.

Результати моніторингових контрольних робіт з фізики такі:

Курс Учитель Писа-

ли робо

ту

Рівень навчальних досягнень
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
I-А Романчук П.Д. 31 6 19 18 58 4 13 3 10
I-Б Бакай О.П. 26 - - 12 46,1 11 42,3 3 11,6
IІ-А Терлецький А.І. 31  1 3 7 22 11 34 12 38
IІ-Б1 Романчук П.Д. 14 4 28.6 4 28.6 6 42,8 - -
IІ-Б2 Романчук П.Д. 15 1 6,7 5 33,3 5 33,3 4 26,7
III-А1 Ілько М.М. 15 - - 6 40 6 40 3 20
III-А2 Ілько М.М. 13 - - 6 47 4 31 3 22
III-Б Романчук П.Д. 23 4 17,4 5 21,7 10 43,5 4 17,4
IV-А Бакай О.П. 28 1 3,6 6 21,4 15 53,6 6 21,4
IV-Б1 Ілько М.М. 13 - - 1 8 9 69 3 23
IV-Б2 Ілько М.М. 12 - - 3 25 9 75 - -

Аналіз проведених моніторингових контрольних робіт свідчить про те, що вчителями фізики ліцею ведеться робота з розвитку умінь учнів розв’язувати задачі. Учителі  дають знання з основних розділів фізики, вчать застосовувати отриманні знання на практиці, у повсякденному житті.

Учні більшості класів продемонстрували хороший рівень навичок розв’язування задач і знання теоретичного матеріалу. Добре справились із завданнями учні практично всіх курсів (вчителі Бакай О.П., Романчук П.Д., Ілько М.М., Терлецький А.І.), проте в І-А, ІІ-Б та ІІІ-Б курсах є значний відсоток учнів, які не справились із завданнями навіть на середній рівень. Також, непокоїть факт, що в більшості курсів недостатньо багато ліцеїстів справились із завданнями на високий рівень.

Учні перших курсів продемонстрували найнижчі результати за підсумками контрольної роботи, проте різниця з результатами інших курсів не дуже велика, і результати значно кращі, ніж минулого року. Це свідчить про те, що учні перших курсів непогано адаптувались до навчання в ліцеї і вже можуть демонструвати хороший рівень навчальних досягнень. Наявні проблеми пов’язані з низьким рівнем підготовки учнів з фізики та математики в школі, незавершеністю процесу адаптації учнів до навчання в ліцеї та складністю програмового матеріалу, що вивчався в І-му семестрі на І-их курсах. Рівень складності моніторингових робіт не перевищував рівень  вимог для учнів, що навчаються фізики по профільній програмі.

Серед основних недоліків, виділених вчителями, можна назвати незнання учнями формул, невміння застосовувати формули на практиці, невміння проводити елементарні математичні обчислення і перетворення, формальний підхід до розв’язування задач, невпевненість в застосуванні математичного апарату.

Результати моніторингових контрольних робіт з української мови такі:

Курс Учитель Писали роботу Рівень навчальних досягнень
Початвовий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
I-А1 Петрик Н.М. 16 - - 5 31 8 50 3 19
I-А2 Петрик Н.М. 15 - - 5 33 7 47 3 20
I-Б1 Петрик Н.М. 14 - - 3 21 7 50 4 29
I-Б2 Петрик Н.М. 14 - - 3 21 10 72 1 7
IІ-А1 Юрчило М.В. 16 - - 1 6 12 75 3 19
IІ-А2 Юрчило М.В. 16 2 12,5 5 31,25 6 37,5 3 18,75
IІ-Б1 Юрчило М.В. 16 - - 4 25 7 44 5 31
IІ-Б2 Юрчило М.В. 16 - - 7 44 9 56 - -
III-А1 Петрик Н.М. 15 - - 3 20 4 27 8 53
IІІ-А2 Петрик Н.М. 12 - - 3 25 6 50 3 25
III-Б1 Юрчило М.В. 14 - - - - 9 64 5 36
IІІ-Б2 Юрчило М.В. 14 - - 6 43 7 50 1 7
ІIІ-В1 Кузьмиченко Г. 13 - - - - 5 39 8 61
IІІ-В2 Кузьмиченко Г. 9 - - - - 7 78 2 22
ІV-А1 Кузьмиченко Г. 16 - - 1 6 10 62 5 32
ІV-А2 Кузьмиченко Г. 11 - - - - 10 91 1 9
ІV-Б1 Кузьмиченко Г. 14 - - - - 5 36 9 64
ІV-Б2 Кузьмиченко Г. 13 - - - - 5 39 8 61

Аналіз проведених контрольних робіт дає підстави стверджувати, що вчителями української мови ліцею ведеться певна робота з розвитку в учнів міцних орфографічних та пунктуаційних навичок. Учителі дають знання з основних розділів науки про мову, вчать застосовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті (конструювання речень, збагачення словникового запасу, виконання завдань із культури ділового мовлення).

Разом з тим, як свідчать результати контрольної роботи, деякі учні мають недостатньо сформовані і розвинені орфографічні та пунктуаційні навички . Найбільше помилок було допущено у правописі префіксів, прслівників. складних слів (разом, окремо, через дефіс), у розділових знаках простих реченнь при дієприслівникових зворотах, ускладному реченні, при уподібненні приголосних, при вставних конструкціях, у правописі частки НЕ з різними частинами  мови, пунктуаційних знаках при прямій мові, у складнопідрядному реченні.

Результати моніторингових контрольних робіт з англійської мови:

Курс Учитель Писа-

ли робо

ту

Рівень навчальних досягнень
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
IІІ-В1 Ружило І.Д. 14 1 7,1 4 28,6 5 35,7 4 28,6
ІІI-В2 Гаврильчук І.С. 13 - - 7 53,8 4 30,7 2 15,4

Аналіз проведених контрольних робіт з англійської мови дає підстави стверджувати, що вчителями іноземної мови ліцею ведеться послідовна робота з розвитку в учнів міцних навичок письма, читання та знань з граматики англійської мови. Учителі дають знання міцні знання програмового матеріалу, вчать застосовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті (конструювання речень, збагачення словникового запасу, уміння висловлюватися та писати іноземною мовою). Попри те, що учні ІІІ-В курсу тільки цього року прийшли в ліцей, рівень виконання завдань контрольної роботи є достатньо хорошим і свідчить про непогану адаптацію учнів до навчання в ліцеї.

Серед основних недоліків в роботах учнів вчителі особливо виділяють наступні: невміння правильно користуватися часовими формами, незнання слів, назнання правил вживання трьох типів умовних речень, помилки в використанні неправильних дієслів, невміння швидко та якісно здійснювати переклад з української на англійську мову.

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2019 році. Систематично на сайті ліцею розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту УЦОЯО.          4 вчителі ліцею працювали в якості інструкторів та старших інструкторів.

У цьому 2018/2019 навчальному році 58 випускники ліцею проходили ДПА у форматі ЗНО. Вони мали можливість обирати предмет, який зараховується, як ДПА.

Наступність у навчанні

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага:

- проведені спільні засідання МО предметників та класних керівників;

- наради при директорі;

- індивідуальні психологічні консультації з батьками.

Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 8-х класів

Аналіз стану викладання навчальних предметів

У 2018/2019 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

 1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.
 2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.
 3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, календарно-тематичних і виховних планів.
 4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

 1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів ліцею, згідно річного плану роботи ліцею. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2018/2019 навчальному році
 2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень національної сформованості навчання і виховання учнів на уроках з предмету «Захист Вітчизни».
 3. Класно-узагальнюючий контроль.

Упродовж навчального року адміністрацією ліцею вивчався стан викладання предметів:

 • школа ІІ-ІІІ ступенів: хімія ( 8-11 класи).

Адміністрацією ліцею були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Інформатизація освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у освітній  процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Відпрацьована технологія автоматизованої передачі даних для розрахунку заробітної плати до централізованої бухгалтерії. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу. В ліцеї функціонує  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, усі кабінети та приміщення ліцею підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

Процес впровадження ІКТ-технологій у освітній процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Упродовж 2018/2019 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:

 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • проводится робота з підтримання матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

У 2018/2019 н.р. вчителі школи активно використовували на своїх уроках ІКТ, результативність цієї роботи наведена в таблиці:

Форма роботи Вчителі %
Проведення уроків Ревтюк А.О., Бакай О.П., Комарянська Н.В., Волошинович А.В., Гаврилів І.О., Качала Л.В. 60%
Проведення виховних заходів Зима Г.Р., Гаврильчук І.С., Юрчило М.В., Сапотюк Ю.С., Іванівський І.Б., Кузьмиченко Г.О., Романчук П.Д., Качала Л.В. 40%
Робота з батьками Зима Г.Р., Гаврильчук І.С., Юрчило М.В., Сапотюк Ю.С., Іванівський І.Б., Кузьмиченко Г.О., Романчук П.Д., Качала Л.В. 30%
Робота з сайтом Ревтюк А.О., Літвінас З.В., Бакай О.П. 25%

 

Результати анкетування педагогічного складу щодо володіння ПК наведені в таблиці:

Кіль

кість вчителів

Кількість вчителів, що володіють ПК на високому рівні Кількість вчителів, що володіють ПК на достатньому рівні Кількість вчителів, що володіють ПК на середньому рівні Кількість вчителів, що володіють ПК на низькому рівні
38 20 13 5 0
 • систематично проводиться робота щодо наповнення і оновлення ліцейного сайту;

загальноліцейні виховні заходи проводяться із використанням комп’ютерної техніки.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

 • Продовжується робота з розширення матеріально-технічної бази ліцею.

У 2018/2019 був облаштований комп’ютерний клас, 20 сучасних комп’ютерів подарував Косован Олександр, колишній випускник ліцею.

За кошти МОН України придбано кабінет фізики та математики  з сучасною мультимедійною технікою.

Облаштований волейбольний  майданчик з сучасним штучним покриттям.

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

 • освітній процес має тенденцію до розвитку;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
 • у ліцеї використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
 • ліцей підтримує свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 • значно покращилась ресурсна база (матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
 • методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Фінансовий звіт господарської діяльності ліцею за 2018/2019 н.р.

Надвірнянським ліцеєм були здійснені наступні видатки (01.01.2019-01.05.2019р):

Видатки освітньої субвенції:

 • Заробітна плата – 1722917,43грн.
 • Нарахування на заробітну плату – 369255,83грн.

Видатки місцевого бюджету:

 • Заробітна плата – 409321,00грн.
 • Нарахування на заробітну плату – 87075,11 грн.
 • Телекомунікаційні послуги та інші послуги крім комунальних - 12939,86грн.
 • Придбання предметів. Матеріалів та обладнання-14150,00грн
 • Водопостачання та водовідведення – 4746,96грн.
 • Електроенергії – 38057,95грн.
 • Розподіл природного газу та природний газ – 134820,73грн.

Фінансовий звіт Надвірнянського ліцею за 2018р

Господарська операція Затверджено Надійшло Використано
Заробітна плата  5933600,00 5888471,26 5888471,26
Нарахування на заробітну плату 1389700,00 1264176,20 1264176,20
Придбання предметів,обладнання та матеріалів 101086,06 60086,41 60086,41
Допомога на харчування дітям сиротам 10000,00 5895,00 5895,00
Медикаменти 5000,00 - -
Оплата послуг 91428,13 81592,51 81592,51
Відшкодування відрядних витрат 16091,80 11910,62 11910,62
Оплата водопостачання 30000,00 12231,75 12231,75
Оплата електроенергії 100000,00 66693,84 66693,84
Оплата природного газу 271000,00 254277,30 254277,30
Аиплата одноразової премії дітям учасникам олімпіад 44800,00 44800,00 44800,00
Реконструкція та капітальний ремонт існуючого волейбольного майданчика 820000,00 726822,43 726822,43
Всього: 8822765,14 8416957,32 8416957,32

У 2018 р. за кошти Міністерства оcвіти для Надвірнянського ліцею були придбані наступні активи:

Комп'ютерне обладнання (к-т обладнання для кабінету фізики) - 618623,50 грн.

Комп'ютерне обладнання (к-т обладнання для кабінету математики ) - 118946,11 грн.

А також Надвірнянському ліцею у вигляді благодійної допомоги від Косована Олександра були передані комп.ютери на суму 899200,00 грн.

  За період від 01.09.2018р до 01.05.2019р Надвірнянському ліцею від ГО «ЛІЦЕЙСЬКА РОДИНА» поступили кошти у розмірі 46908,00грн. Дана сума поступила у  вигляді благодійної допомоги.

З отриманих коштів Надвірнянський ліцей здійснив наступні видатки, а саме:

1015,00 Оплата за стенди
8298,00 Оплата за телевізор
550,00 Оплата за кабель
1826,00 Оплата за заправку картриджів
1000,00 Оплата за канцтовари
2940,00 Оплата за столи комп'ютерні
3450,00 Оплата за світильники
1000,00 Оплата за медикаменти
1249,00 Оплата за пристрій перебійного живлення
550,00 Оплата за підшивки
6966,00 Оплата за господарські товари (миючі засоби, туалетний папір, засоби гігієни, лампочки)
14653,00 Оплата за стінку меблеву
43497,00 ВСЬОГО

 Залишок коштів в сумі 3411,00 грн знаходяться на рахунку для подальшого використання.

Питання, що залишились до подальшого вирішення.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Завдання на 2019/2020 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній методичній темі «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів»

Пріоритетними напрямками розвитку освіти Надвірнянського ліцею на 2019/2020 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;
 • діяльність педагогічного колективу ліцею щодо реалізації методичної теми району «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів»;
 • забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
 • реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • посилення здоров’язбережного аспекту освітнього процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до освітнього процесу;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;
 • розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків ліцею;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.