Перейти до контенту

Статут ліцею

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Надвірнянський ліцей Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, створений відповідно до наказу управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 27 серпня 1992 року № 232,  знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса Надвірнянського ліцею Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області:

вул. Івана Франка 2, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 78400

Тел. (03475)2-91-24, 2-22-47, 2-51-54

1.3. Надвірнянський ліцей Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області ( далі – ліцей)  є юридичною особою, має самостійний баланс,  розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку,   штамп, бланк державного зразка, власну символіку, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником ліцею є Надвірнянська районна рада Івано-Франківської області.

1.5. Головною метою  ліцею  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями ліцею є:

- забезпечення  реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної  та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших  народів і націй;

- формування і розвиток  соціально зрілої, творчої особистості з  усвідомленою громадською  позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої  до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності  перед  законом  за свої  дії,  свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного  здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- пошук, відбір,  навчання, виховання  і розвиток  найбільш обдарованих дітей, збагаченню інтелектуального, творчого потенціалу України;

- забезпечення здобуття освіти  понад  державний мінімум.

1.7. Ліцей у своій діяльності керується Конституцією України, Законами України ''Про освіту'', '' Про загальну середню освіту'',  Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад,   затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами,  власним  статутом.

1.8. Ліцей самостійно приймає рішення  і здійснює діяльність в межах  своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у т.ч. зобов’язань за міжнародниим угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У ліцеї визначена українська мова навчання і запроваджено фізико-математичний та економічний профілі  навчання.

1.11. Ліцей має право:

 • проходити у встановленому порядку державну атестацію;
 • визнатати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів  виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувано-профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти ліцею  на будівництво та благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • встановлювати форму для учнів;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у т.ч. і закордонних, на договірних (контрактних) умовах.

1.12. У ліцеї створюються  та функціонують:

 • методичні об’єднання (комісії): класних керівників, вчителів словесності, супільно-природничого циклу, іноземної мови, науково-педагогічної співпраці з вузами;
 • підготовчі курси для вступу до ІФНТУНГу;
 • відділення малої академії наук;

1.13. Медичне обслуговування учнів та  відповідні  умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється  Надвірнянською районною дитячою поліклінікою.

1.14. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

1.15. Ліцей працює в складі І-ІV курсів (відповідно 8-11  класів  загальноосвітньої  школи).  На  базі     ліцею     можуть працювати   підготовчі  7 класи.

 1. Ліцей має для учнів у своєму складі пришкільний інтернат. Штати, норми харчування встановлюються у розмірах,  передбачених законодавством.

1.17. Ліцей може входити до навчально-виховних комплексів у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також може створювати навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами.

1.18. За ліцеєм територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється.

ІI. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 2.1. Ліцей  планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою ліцею.

2.2.  Основним документом,  що регулює навчально-виховний процес,  є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України,  із  конкретизацією  варіативної частини і визначенням профільного навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою ліцею і затверджується відділом освіти Надвірнянської РДА.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад  уроків (щоденний, тижневий) та  режим  роботи ( щоденний, річний).

2.3. Відповідно до  робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають навчальні програми, підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки  України,  а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали,  форми, методи і  засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою  навчання.

2.5. Зарахування учнів до ліцею здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження ( копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень освіти.

До ліцею зараховуються учні, які закінчили 7-ий клас загальноосвітньої школи та пройшли конкурсний відбір. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір на старші  курси  ліцею.

Конкурсний відбір проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому до ліцею схвалюються радою ліцею та затверджуються директором.

Конкурсні варіативні завдання розробляються кафедрами, методоб’єднаннями вчителів і мають відповідати діючим навчальним програмам. Зазначені завдання затверджуються директором ліцею.

У разі потреби учень може перейти  протягом  будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється  за наявності  особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. Стуктура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються ліцеєм у межах часу, що передбачений навчальним робочим планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік в ліцеї складається із двох семестрів.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять  на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відділом освіти Надвірнянської РДА  з урахуванням специфіки та  профілю ліцею запроваджується графік канікул. Тривалість канікул  протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Надвірнянської РДА та територіальною установою  санітарно-епідеміологічної служби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ліцею і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12.  У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником  (головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів ліцею визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02 2001 р. № 44 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.

2.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєестрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.16. Учням, які закінчили певний ступінь ліцею, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.
 • по закінченні ліцею – атестат про повну загальну середню освіту

2.17. Зарахування випускників ліцею до вищих навчальних закладів здійснюється на основі угод між ліцеєм  і  вищими навчальними закладами при поєднанні випускних та вступних екзаменів або без  них.

2.18. Навчально-виховний процес у 7-их підготовчих класах  організовується  у відповідності до програм середньої загальноосвітньої школи. Основна мета підготовчих класів виявити і розвинути задатки дітей,  визначити ту сферу діяльності, в якій вони могли б досягти успіхів використати свої можливості з найбільшою користю для себе і  для суспільства.

2.19. Основною формою роботи в ліцеі є урок. Поряд з ним в ліцеї практикуються лекції,  семінари, конференції, індивідуальні консультації, співбесіди та інші види навчальної діяльності.

2.20. Поглиблення  підготовки  учнів  із профілюючих предметів       досягається шляхом вивчення спецкурсів,  курсів за вибором, занять  в гуртках,  факультативах і проходження ліцеїстами стажування-практики в навчальних і наукових лабораторіях  вузів,  на   виробництві.

2.21. Учні  обов'язково  займаються   навчально-дослідницькою,       експериментальною роботою. Для цього дирекцією ліцею затверджується відповідний план роботи.

2.22. Вибір профілю в ліцеї, тобто своєї майбутньої професії є       добровільним, здійснюється самими учнями на конкурсній основі.

2.23. Учні можуть  навчатися  за індивідуальними планами,      програмами, користуючись правом складати іспити екстерном.

2.24. Учням,  які  досягли значних успіхів у навчанні,  рішенням педагогічної ради може призначатися стипендія із фонду ліцею  або цільових надходжень від наукових установ, товариств, асоціацій,  підприємств тощо. На них поширюються різні форми морального  та матеріального заохочення,  що визначені даним статутом  ліцею.

2.25. Педагогічною радою  ліцею  один раз в рік на основі річних, підсумкових  оцінок та за наслідками заліків та  екзаменів  проводиться відрахування учнів ліцею,  які мають  оцінку 1,2,3 бали хоча б з одного предмета. Питання відрахування учнів, які навчаються на середньому рівні вирішуються педагогічною радою згідно з положенням, затвердженого Радою ліцею. Рішення педагогічної ради  ліцею  мають  юридичну силу і обов'язкові для виконання учнями і батьками.

2.26. Переведення учнів до наступного курсу здійснюється  педагогічною  радою  ліцею  при  виконанні  ліцеїстами навчального плану.

2.27. Виховна робота в ліцеї здійснюється з урахуванням інтересів,  нахилів та здібностей учнів на основах взаємоповаги через  спільну діяльність педагогічного та учнівського колективу,  батьків,  громадськості.  Виховний та навчальний процес здійснюється на принципах поєднання пріоритету національних традицій з кращими досягненнями цивілізації,  загальнолюдськими інтелектуальними та духовно-моральними цінностями і враховує особливості та специфіку ліцею (гурткові заняття, олімпіади, конкурси, тематичні вечори,  зустрічі з діячами науки та культури).  За бажанням учнів можуть створюватись товариства, клуби, секції та інші  самодіяльні об'єднання.

2.28. Для проведення окремих уроків,  спецкурсів,  курсів  за  вибором,  факультативів,  лекцій можуть запрошуватись фахівці – викладачі вищих навчальних закладів, науковці, спеціалісти інших галузей.

2.29. За учнями ліцею зберігається право перездачі контрольних робіт,  підсумкових оцінок, заліків, екзаменів, але не пізніше 10 днів після проведення письмової роботи,  заліку, екзамену.

2.30. Діяльність учнівського  колективу  організовується  при  допомозі вчителів на основах самоврядування.

2.31. Вищим органом управління учнівського колективу є  учнівська рада ліцею,  засідання  якої  проводиться не менше 2 разів на семестр.

2.32. Залишення ліцеїстів на повторний курс,  як правило,  не       практикується,  за винятком випадків тривалої хвороби, або інших поважних  причин.  Рішення по даному питанні може винести тільки  рада ліцею.

 III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу ліцею є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психолог, соціальний педагог, бібліотекар;
 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
 • батьки (особи, які їх замінюють);
 • представники вузів, підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Права і обовя’зки учнів, педагогічних та інших працівників визначається чинним законодавством та цим статутом.

                   3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально- оздоровчою базою ліцею;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

                  3.4. Учні зобов’язані: 

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чиним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
 • брати активну участь в активному громадському житті групи, курсу, ліцею, в роботі учнівського самоврядування. Вчитися поєднувати особисті інтереси колективу і держави;
 • говорити тільки правду. Бути вимогливим до себе і до інших;
 • охороняти рідну природу, берегти і примножувати народне добро, бути економним і бережливим;
 • систематично без запізнень з’являтися на уроки, консультації та інші заходи, які проводяться в ліцеї;
 • правильно організовувати навчання, працю, відпочинок цінувати свій та чужий час;
 • дотримуватисьохайного зовнішнього вигляду та культури поведінки. Бути дисциплінованим, скромним, ввічливим. Виконувати вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування;
 • систематично займатися фізкультурою і спортом. Слідкувати за своїм здоров’ям та зміцнювати його;
 • у всьому і скрізь керуватися принципами християнської моралі;
 • поважати батьків, членів сім’ї, брати участь у домашніх справах. Учитися веденню домашнього господарства, піклуватися про літніх і хворих людей;
 • суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Знати і виконувати правила дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки на воді;
 • свято берегти, продовжувати традиції національних навчальних закладів, які виховували самовідданих борців за волю, щастя українського народу. Відновлювати споконвічні обряди і традиції свого краю, берегти рідну материнську мову і пісні.

3.5. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути  особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “ Про загальну середню освіту ” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведенні в установленному порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії , у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

                     3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут ліцею, правила і режими внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також забезпеченню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу ліцею;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державних символів, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут ліцею, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника ліцею, органів державного управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового  положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які  порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею, не виконують посадові обов’язки, умов колективного договору, контракту, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнені матеріально-технічної бази ліцею;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліцею та у відповідних державних, судових органах

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної і рідної мов, повагу  до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13.  Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.16.  Представники  громадськості збов’язані:

- дотримуватися статуту ліцею, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких   форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий способів  життя, шкідливість вживанню алкоголю,  наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

4.1  Управління ліцеєм здійснюється Надвірнянською районною радою, відділом освіти Надвірнянської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магіcтра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Надвірнянської РДА. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати  конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників ліцею – зборами трудового колективу;
 • учнів ліцею – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість  делегатів: від працівників  ліцею 30, учнів 30, батьків і представників громадськості 30.  Термін їх повноважень становить 1 рік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь  не менше половини  делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається  простою більшістю голосів  присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,  директор ліцею, засновник.

Конференція:

 • обирає раду ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
 • заслуховує звіт директора і голови ради  ліцею про їх роботу;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • затверджує основні напрямки  вдосконалення, розглядає інші найважливіші напрями діяльності ліцею,
 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між конференціями  діє рада ліцею.

4.3.1. Метою діяльності ради є :

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективу, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
 • розширення колегіальних форм управління ліцеєм;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в ліцеї;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального і матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради ліцею обираються пропорційно представники  від педагогічного колективу,  учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й  загальна її чисельність визначаються конференцією ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймаються виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.5. Рада ліцею діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, засновника, а також членами ради.

Рішення ради  приймаються простою більшістю  голосів за наявності на засіданні не менше двох третин  її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту ліцею доводиться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (або осіб, які їх замінюють), та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спільне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.

4.3.6. Очолює раду ліцею її голова, який обирається із складу ради.  Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст її роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.7. Рада ліцею:

 • організовує виконання рішень конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;
 • затверджує режим роботи ліцею;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
 • сприяє формуванню мережі класів ліцею, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними грамотами  “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”.
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави.
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • вносить пропозиції на розгляд педагогічної ради щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’якового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

4.4. При ліцеї  за рішенням   загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради   є доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, метеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та ліцеєм.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 20 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається  втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний  процес  без згоди керівника ліцею. У випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на  загальних зборах на  його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;

-   гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись на вимогу третини і більше її членів.  Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальої ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та  секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

 • 5.5. Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої вади, керівника ліцею, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази ліцею;
 • залучати додаткові джерела фінансування ліцею;
 • вжити заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ліцею;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представник учнівського самоврядування.

4.6.  Директор ліцею:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і пограм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі;
 • забезпечує дотриманням вимог охорони  дитинства і праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, кафедрами;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку ліцейним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників ліцею;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.7.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею і затверджується відділом освіти Надвірнянської РДА.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

4.9. Педагогчна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; планування та режиму роботи ліцею;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадженням у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • моральне та матеріальне заохочення учнів та  працівників ліцею.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі  відповідно до потреб ліцею. Кількість засідання педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11 У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ліцею.

5.2. Майно ліцею належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування  і статуту ліцею  та укладених ним угод.

5.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе    відповідальність  за дотримання вимог та норм з  їх охорони.

5.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею  внаслідок порушення  його майнових  прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, лабораторій, ком’ютерного кабінету, а також  бібліотеки, архіву, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, приліцейного гуртожитку для учнів.

5.6. Відповідно до державного акту на право постійного користування землею № 000302 від 11.04.2001 року ліцей має земельну ділянку, де розміщуються зони відпочинку, господарські будівлі, котельня тощо загальною площею 0,7370 га.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами  формування кошторису ліцею є:

 • кошти засновника;
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, теплиці, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • кредити банків;
 • благодійні внески юридичних і фізичниих осіб.

6.3. У ліцеї утворюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників  та бюджету в розмірі  не менше  трьох відсотків витрат  на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового  навчання ліцею зберігаються на рахунку ліцею  в установах банків і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором ліцею. Не використані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і  використовуються за призначенням у  наступному році.

Облік і використання коштів  фонду загального обов'язкового навчання  здійснюється  згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення   ради ліцею, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють  органи  виконавчої влади, органи управління освітою.

6.4. Ліцей має право придбати і орендувати необхідного  обладнання та інші матеріальні  ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установ, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, щоі сприяють поліпшенню соціально-побутових  умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  в ліцеї визначається  законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконачої влади, яким підпорядковується ліцей. За рішенням Надвірнянської районної ради бухгалтерський облік ведеться самостійно.

6.6. Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Ліцею виділяються додаткові бюджетні кошти з місцевого бюджету на факультативи,  консультації,  індивідуальне навчання,  літню навчально-дослідну практику,  а також для організації  позакласної  (гуртки,  лекції,  курси тощо) методичної,  науково-експериментальної роботи з розрахунку 1500 годин на рік.

6.8. Ліцею надається повна фінансова самостійність.  Він працює за власним штатним розписом.

6.9. Ставки  заробітної  плати (посадові оклади) педагогічних       працівників та навчально-допоміжного персоналу за рахунок додаткових  асигнувань  можуть  підвищуваться  на 20-40 відсотків від  ставок посадових  окладів  таких  працівників  загальноосвітніх шкіл.

Викладачам вищих навчальних закладів, які працюють у ліцеї,       заробітна плата нараховується згідно  чинного законодавства  і виплачується з   фонду ліцею або вищого навчального закладу.

6.10. Оплата батьків за проживання та харчування учнів у приліцейному  інтернаті  здійснюється згідно  з діючим законодавством.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.  Ліцей  має право відповідно до чинного законодавства  укладати угоди договори про співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.2.   Ліцей за наявності належної матеріально-технічної   та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНЮСТЮ ЛІЦЕЮ

 8.1. Державний контроль з метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль  здійснюють Міністерство освіти  і науки  України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ  освіти Надвірнянської   РДА.

8.3. Основною формою контролю за діяльністю ліцею є атестація, що  проводиться  не рідше одного разу на десять років  у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і  періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану  навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не повязаних з не  навчально-виховною діяльністю, проводяться  його  засновником   відповідно до  законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію  або ліквідацію ліцею приймає засновник.

Реорганізація ліцею відбувається  шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення  ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцею.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебеторів  і кредиторів і розраховується  з ними, складає ліквідаційний баланс   і представляє його засновникам.

9.3. У випадку реорганізації  права та зобов’язання ліцею переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства  або визначених навчальних закладів.

Директор

Надвірнянського ліцею                                                            А.Ревтюк