Перейти до контенту

Історія ліцею

У 1992 році за клопотанням відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації та громадськості району видано розпорядження про відкриття у місті Надвірній фізико-математичного ліцею.
Сьогодні в ліцеї 8 класів, де навчається 246 учнів. Класи комплектуються в кількості 30 учнів. Термін навчання – 4 роки (8 – 11 кл.). Конкурсний відбір на перші курси (8 кл.) проводиться після закінчення 7 кл. ЗНЗ за підсумками вступних випробувань з математики та української мови у письмовій формі . Заклад працює за шестиденним режимом.
Ліцей починає заняття о 8 годині, працює в одну зміну.
Нині ліцей очолюють:
Антон Ревтюк – директор ліцею від початку його заснування, учитель географії, учитель вищої категорії, старший учитель.
Зоряна Літвінас – заступник директора з НМР, учитель математики, учитель вищої категорії, старший учитель.
Наталія Комарянська – заступник директора з ВР, учитель російської мови та літератури, учитель першої категорії.
Олександр Бакай – заступник директора з НВР, учитель фізики, учитель вищої категорії, старший учитель.
Тетяна Сорочинська– практичний психолог.
Педагогічний колектив складається з 38 учителів. З них основних педпрацівників - 32, за сумісництвом – 6, у відпустці по догляду за дитиною – 3.
У ліцеї 22 спеціаліст вищої категорії, 2 спеціалісти першої категорії, 5 спеціалістів другої категорії, 5 – спеціалістів. З них: 2 вчителі-методисти, 22 старших вчителя, 1 - кандидат наук. Усі мають вищу освіту. Ліцей повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Усю роботу ліцею спрямовано на впровадження та реалізацію законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови в Україні», Національної доктрини розвитку освіти в Україні.
Основним завданням діяльності ліцею є пошук і відбір обдарованої молоді, забезпечення сприятливих умов для фізичного, психічного, інтелектуального, соціального становлення особистості, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання, потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і нахилів.
Навчальні плани та програми відповідають меті та завданням діяльності закладу, відображають основні профілі навчання. Програми виконуються повністю. Навчальний план відповідає правилам, які обмежують максимально допустиме навантаження учнів.
Організовано поглиблене вивчення математики, профільне навчання з фізики.

З метою задоволення потреб учнів створена цілісна система розвитку творчої особистості в позаурочний час:
а) працюють  факультативи,  консультації;
б) гурткова робота для розвитку додаткових інтересів: гурток вокального мистецтва, гурток естрадного мистецтва, військово-патріотичний гурток "Влучний стрілець", математичний гурток, літературна студія "Обдаровані літературною творчістю";
в) індивідуальна робота з учнями за індивідуальним планом.
У ліцеї проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів з конкретного предмету або з усіх у цілому. У базу даних комп’ютера введені загальні відомості про кожного учня ліцею, його рівень навчальних досягнень з усіх предметів (семестрові, річні, підсумкові оцінки). Це забезпечує програма Excel. Інформація, яка зберігається, конфіденційна, але доступна для учнів, вчителів, батьків у будь-який час. Коли класний керівник виявив, що протягом семестру в учня якість знань з кількох предметів знизилась, то він спільно з психологом, вчителями-предметниками, учнем і батьками з’ясовує причину і пропонуються рекомендації. Отримана інформація має особистісно-орієнтований характер.
Моніторинг навчальних досягнень курсу в цілому з усіх предметів:
1. дані систематизуються, обговорюються на засіданнях педрад, коригується взаємодія вчителя і учня в організації освітнього  процесу;
2. для дирекції дані про якість знань учнів з окремих предметів дають можливість більш об’єктивно і всеохоплююче оцінити рівень кваліфікації вчителів;
3. для вчителя моніторинг навчання учнів – це механізм його самооцінки, саморозвитку, а звідси і самостійності у виборі напрямку діяльності для досягнення поставленої мети.
У ліцеї постійно дотримуються вимоги законодавства щодо вивчення і використання української мови як державної. Регулярно ведеться контроль єдиного орфографічного режиму.
Учні ліцею в основному забезпечені підручниками (8-9 класи – 70%, 10-11 класи 90%). Поповнюється фонд художньої, навчально-методичної та довідкової літератури.
Науково-методична проблема, над якою працює педколектив: «Всебічний гармонійний розвиток дитини як особистості, розвиток талантів, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору».
Методична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до творчості, самоосвіти, саморозвитку.
Одним із найважливіших напрямів наукової роботи, яка сприяє безперервній освіті вчителя, була і залишається самоосвіта – систематична робота над підвищенням професійної кваліфікації.
У ліцеї використовуються такі форми роботи з педагогічними кадрами:
загальноліцейські:
- робота педагогічної ради, науково-методичної ради;
- психолого-педагогічні семінари;
- педагогічні читання з окремих проблем;
- методичні виставки;
- методичні бюлетені;
- курси підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та ін.
групові:
- робота внутріліцейних методоб’єднань;
- творчі групи вчителів (група з питань педагогічної адаптації учнів І-их курсів до навчання у ліцеї, група з організації роботи членів наукового товариства учнів ліцею; групи з атестацій, творчі психолого-сумісні пари тощо);
індивідуальні:
- стажування;
- самоосвіта вчителів;
- індивідуальні консультації;
- консультативне забезпечення керівників методоб’єднань, класних керівників, практичного психолога, молодого спеціаліста;
- робота над відповідною науково-педагогічною темою;
- перепідготовка та атестація.
У ліцеї функціонує науково-методична рада, яка є постійно діючим консультативно-методичним органом. Рада вирішує такі питання: корекція змісту програм факультативів, планів гуртків, індивідуальної роботи з учнями, розгляд методичних матеріалів, схвалення науково-дослідницької роботи вчителів та учнів ліцею; організація навчання педкадрів, робота психолого-педагогічного семінару, видавнича діяльність, навчання педагогів комп’ютерної грамотності, вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів, випуск методичних бюлетенів «Творчий портрет учителя».
У ліцеї працюють методичні об’єднання:
– учителів математики та інформатики;
– учителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
– учителів іноземних мов;
– учителів природничих наук;
– класних керівників.
Зміст їхньої роботи складається з таких питань:
– інформаційне забезпечення вчителів з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
– розробки системи пошуку і відбору дітей, які мають здібності до вивчення базових дисциплін (олімпіади, конкурси);
– вивчення рівня навчальних досягнень учнів;
– організація пошукової, науково-дослідницької роботи з учнями;
– апробація і введення нових освітніх та виховних технологій із зміщенням акцентів на інтерактивні аспекти навчання;
– психолого-педагогічні основи спілкування з учнями;
– формування всебічно розвинутої особистості та ін.
Видавнича діяльність педагогів ліцею
Вийшов з друку посібник для вчителів німецької мови «Оповідання німецькою мовою» вчителя-методиста Галини Гурмак. Під авторством вчителя-методиста Ярослава Яновського у журналі «Обрії» надруковані матеріали з фізики «Готуємось до фізичних олімпіад. Задачі підвищеної складності.» У збірнику методичних розробок видавництва ОІППО «Ідеї. Пошуки. Знахідки. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл» вміщенні матеріали вчителя фізики, вчителя-методиста Миколи Ілька «Вивчення фізики методом аналогії», вчителя хімії, старшого вчителя Ірини Матусевич «Гра «Клуб веселих хіміків» (сценарій позакласного заходу)»; вчителів– методистів: вчителя математики Степана Тришака «Застосування властивостей елементарних функцій при розв’язуванні задач з параметрами»; вчителя німецької мови Галини Гурмак «Юність – найкращий час» (план-конспект уроку німецької мови); вчителя зарубіжної літератури Людмили Возної «Три світи» в романі Булгакова «Майстер і Маргарита» (план-конспект уроку).
З 1998 року випускається «Часопис ліцею» під реакцією вчителя-методиста Людмили Возної. Видано методичні рекомендації для класних керівників «Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класного колективу» за редакцією заступника директора з виховної роботи Наталії Комарянської.
Життя ліцею постійно висвітлюється у ЗМІ, зокрема: газета «Народна воля» та телебачення.
4 педагоги ліцею – члени творчих груп області:
А.Ревтюк – член творчої групи керівників ЗНТ;
М.Ілько – член творчої групи вчителів фізики;
О.Ковальчук – член творчої групи вчителів основ економіки;
І.Дмитрук – член творчої групи вчителів інформатики.
Учителі ліцею – постійні члени журі з проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. На базі ліцею регулярно проводяться відкриті заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО з фізики, математики, англійської мови  та інших предметів.
Вісім учителів ліцею, які мають педагогічні звання, є керівниками районних форм методичної роботи.
Учні ліцею беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт, турнірах, змаганнях тощо.
У рейтингу проведення районних олімпіад ліцей постійно займає І місце.
З 1996 р. у ліцеї працює наукове товариство учнів, яке є структурним підрозділом Івано-Франківського територіального відділення МАН України.   Учні ліцею захищали на ІІ етапі науково-дослідницькі роботи у таких секціях: математика, прикладна математика, цільові розробки на замовлення наукових установ та промислових підприємств; комп’ютерні програми для автоматизації наукових досліджень; системне програмування та заходи інформаційної безпеки; комп’ютерні навчальні програми; комп’ютерні мережі, бази та банки даних; мультимедійні системи, комп’ютерна графіка, ігрові програми; історія України, історичне краєзнавство, англійська мова, геологія, економіка, мікроекономіка, промислове і технологічне обладнання та технології, хімія, право, психологія, історичне краєзнавство, німецька мова та література.
У ліцеї діє система морального та матеріального заохочення для учнів за підсумками навчання та участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах тощо. З позабюджетних коштів ліцею два рази на рік виділяється вісім стипендій, що присуджуються учням за високий рівень навчальних досягнень та результативну участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах. А також щорічно на загальноліцейському святі «Ліцейський Олімп» переможці і призери Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт нагороджуються грошовими преміями, а їхнім батькам оголошується подяка (персонально вручається лист-подяка). Щороку наші учні є лауреатами районної премії ім. В.Луціва.
Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами та доповненнями», затвердженими наказом МОН України № 1135 від 08 серпня 2013 року. У ході проведення атестації членами атестаційної комісії відвідуються уроки, проводяться співбесіди з учителями, які атестуються. За період атестації у ліцеї проводяться 4 засідання атестаційної комісії,  розроблена діагностична анкета «Листок самоаналізу роботи вчителя, який атестується», виготовлено стенд «Атестація педагогічних працівників».
Основним завданням психологічної служби у ліцеї є перш за все адаптація першокурсників до навчання. З цією метою практичним психологом проводиться спостереження за поведінкою учнів на уроках та в позаурочних ситуаціях у перші два тижні навчання, також індивідуальні бесіди з батьками та вчителями. Для згуртування класу та покращення спілкування між учнями практичний психолог проводить психологічні ігри, тренінги, на яких ліцеїсти можуть виявити себе; розвити комунікативні навички, виразити свої думки і почуття, краще зрозуміти один одного, більше дізнатись про захоплення, вчаться уникати конфліктів, наприклад, ігри на розвиток пам’яті, логічні ігри; тренінгові заняття: «Моя самооцінка», «Дозволь собі бути щасливим».
За перший місяць навчання проведено соціометрію з першокурсниками, за результатами якої визначаються лідери класу; проведено консультації для батьків та вчителів, адже однією з проблем у підлітковому віці є взаємостосунки батьки – діти. На запит батьків та класних керівників практичний психолог виступає на батьківських зборах, зокрема на таку тему «Вікові особливості підліткового та юнацького віку».
Другим етапом роботи з першокурсниками є проведення діагностичного мінімуму: визначення типу темпераменту, рівня самооцінки, шкали тривожності, рівня егоцентризму, рівня інтелекту і т.д.
Також проводиться діагностика за інтересами та здібностями, наприклад, анкета творчих здібностей, дослідження зорової пам’яті, розвиток пам’яті, методика вербальної креативності, карта інтересів. Це дає змогу дітям визначити, що їм більше до вподоби. Краще розкрити себе і свій характер допомагають проективні методики: «Фантастична тварина», «Намалюй людину», «Моя сім’я», «Я – реальне», «Я – ідеальне», «Мій робочий день», «Мій вихідний день» і т.д., де в малюнках інколи більш чітко показана суть тієї чи іншої проблеми.
Також для покращення умов навчання та для соціологічних досліджень ліцею проводяться загальноліцейні анкетування: «Мій ліцей», «Мій вільний час», «Мій час для домашнього завдання», «Я і моя сім’я», «Освітня діяльність: погляд учня», «Дружба… Яка вона?», результати яких є досить цікавими.
Крім того, у випускних курсах проводиться профорієнтаційна робота, щоб учням було легше визначитися у виборі майбутньої професії (методика ДДО, СІС, тест Голанда та ін.).
Працює у ліцеї Рада профілактики правопорушень, головою якої є практичний психолог. Тут члени Ради намагаються запобігти протиправним діям молодих людей. З цією метою проводяться години спілкування «Здорові звички – здоровий спосіб життя», відеолекторії, тематичні години до Дня боротьби зі СНІДом та різні анкетування: «Світоглядні орієнтири молоді», «Молодь і протиправна поведінка», «Правове виховання» тощо.
Новим видом роботи є тренінги із проекту «Діалог» з метою формування навичок здорового способу життя та профілактики правопорушень.
Чільне місце посідає участь психолога у виховній роботі ліцеїстів. З ними проводяться години спілкування на різні теми: «Мій імідж», «Мова жестів», «У світі дружби», «У світі цікавих захоплень».